Politika IMS

INTEGROVANÁ POLITIKA SPOLEČNOSTI HOPI PRO OBLAST JAKOSTI, ENVIRONMENTU A HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI, BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

Společnost HOPI usiluje o udržení stávajících a získání nových zákazníků uspokojováním jejich potřeb kvalitními službami a zbožím. Hlavní strategie, kterou se firma řídí, je provádět obchod a logistiku přizpůsobené na míru zákazníka. Pro naplnění této vize realizujeme systémy řízení kvality, environmentu a hospodaření s energiemi, managementu bezpečnosti potravin a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví vybudované podle nejnovějších standardů.

Udržování a neustálé zlepšování IMS systému společnost vyjadřuje v následujících postojích a přístupech:

  • Na základě přesné identifikace potřeb zákazníka se snažíme transformovat jednotlivé požadavky do interních  procesů firmy a vytvářet tak služby s co nejvyšší přidanou hodnotou a mírou spokojenosti. Jednotlivé procesy jsou prováděny s ohledem na neporušení technologického řetězce při udržení minimálních nákladů a maximalizaci produktivity práce tak, abychom dosáhli požadované úrovně kvality.
  • Protože naše služby a dodávané zboží mohou být jen tak kvalitní, jako prvky které do systému vstupují, klademe velký důraz na sledování a hodnocení vstupů od dodavatelů s ohledem na schopnost plnit naše požadavky.
  • Usilujeme o dosažení stabilních a bezpečných parametrů, o vytvoření důvěry a respektu zákazníků tak, aby jméno společnosti bylo synonymem spolehlivosti, kvality a rychlosti. Pro tento účel má firma vytvořen funkční model integrovaného systému řízení. Usilujeme o maximální pružnost při poskytování služeb a dodávání zboží.
  • Jedním z klíčových požadavků je výroba a distribuce zdravotně nezávadných výrobků, což je zajištěno dodržováním zásad systému HACCP a jeho začleněním do integrovaného systému managementu.
  • Nejcennějším majetkem společnosti je lidský potenciál v podobě vzdělaných zkušených a loajálních pracovníků. Společnost si váží tohoto bohatství a podporuje zvyšování odborné způsobilosti pracovníků plánovaným vzděláváním a zprostředkováním přístupu k nejnovějším informacím z oboru.
  • Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil a snižovat energetickou náročnost, pracovní podmínky a prostředí zaměstnanců při zachování a rozvíjení svých podnikatelských aktivit a s tím související i trvale udržitelní rozvoj.
  • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje společnost k plnění všech legislativních požadavků týkajících se bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí a hospodaření s energiemi, zdraví, bezpečnosti, pracovního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá.
  • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí, a zavazuje se k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví zaměstnanců a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS, snižování energií a SMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systémy zavedeny a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů. Společnost podporuje nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy na snižování energetické náročnosti.
  • Společnost poskytuje zaměstnancům a zainteresovaným stranám pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí a na bezpečnost práce a zdraví.
  • Nástroje k neustálému zlepšování efektivnosti systémů managementu environmentu, energetických úspor a bezpečnosti a ochrany zdraví jsou především dostupnost informací a zdrojů, identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, bezpečnostních rizik, stanovení cílů, cílových hodnot a programů a definované systémy kontrolních mechanizmů.

In Klášterec nad Ohří, the 6.1.2016
Ing. Petr Novák – CEO of HOPI Holding a.s.